Stichting Behoud en Restauratie Beeldenschat Sint Petrus' Bandenkerk Venray

Adres: Westsingel 19, 5801 TT, Venray
Email: jlfvancasteren@kpnmail.nl
Telefoon: 0478 584415

Doelstelling

Het doel van de stichting is:

  1. Het realiseren van de restauratie, het behoud en het onderhoud van de beelden van de Sint Petrus Bandenkerk te Venray.
  2. Studie ten behoeve van de beoogde restauratie, de instandhouding en het onderhoud van die beelden.
  3. Het inzamelen van gelden voor de restauratie van de beelden en het vormen van fondsen voor onderhoud op langere termijn.
  4. Voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

In de statuten is ook opgenomen dat de stichting alleen handelend kan optreden met toestemming van het kerkbestuur als het betreft:

  1. Het onderzoek naar de onderhoudstoestand van een of meer beelden en de staat waarin zij verkeren.
  2. Het opdracht geven tot en doen uitvoeren van de restauratie van een of meer beelden.
  3. Het kiezen van de restaurateur of restauratieatelier.

Bestuurssamenstelling

Jan van Casteren, voorzitter
Leonie Cals, secretaresse
Martijn Houwen, penningmeester, lid
Yvonne Hermans-Cuppen, lid
Frank Schaeffers, lid
Ans Bistervels - de Deckere, lid

Donaties

Donaties aan de stichting worden van harte gewaardeerd en kunnen gestort worden op rekeningnummer
NL66 RABO 0352 4937 63

Uitgevoerde werkzaamheden

Zie beleidsplan 2019-2021

Beloningsbeleid

Alle werkzaamheden worden gedaan door vrijwilligers.

Historie

Tijdens het pastoraat van Deken C.J.R. Buschman (1986-1993) wees mevr. Lydia Beerkens in haar doctoraal scriptie kunstgeschiedenis (1989), waarin zij de verzameling middeleeuwse beelden in de Sint Petrus’Bandenkerk te Venray behandelde, op de grote kunsthistorische betekenis van deze beeldenschat.

Zij heeft Toon den Brok, die hand- en spandiensten voor haar verrichtte bij het onderzoek in de kerk, weten te overtuigen dat het zinvol was een werkgroep of commissie in het leven te roepen, die de zorg voor deze bijzondere collectie op zich zou nemen. In gesprekken met andere geÔnteresseerden kwam den Brok tot de oprichting van een aparte, het kerkbestuur adviserende stichting, die de specifieke werkzaamheden ten aanzien van het behoud en restauratie van deze unieke verzameling het kerkbestuur uit handen zou gaan nemen. Het heeft enige moeite gekost om deken Buschman ervan te overtuigen dat dit geen last maar eerder een steun voor het kerkbestuur zou betekenen.

Bij notariŽle acte van 10 december 1992 is “de Stichting Behoud en Restauratie Beeldenschat Sint Petrus’ Bandenkerk Venray” opgericht. Het eerste bestuur van de stichting bestond uit de heren Toon den Brok, voorzitter, Charles de Vilder, secretaris, Ad Swinkels, penningmeester en Henk Roling, bestuurslid, met als bijzondere taak de zorg voor publiciteit.

Om de goede communicatie en samenwerking tussen stichting en kerkbestuur te waarborgen werden statutair twee leden van het kerkbestuur toegevoegd. Wiel Kremer en Andrť van Goch werden als zodanig door het kerkbestuur aangewezen. Als adviseur van het bestuur trad mevrouw Beerkens toe, die ondertussen haar studie kunstgeschiedenis met het doctoraal examen had afgesloten.

Het kerkbestuur deed een eerste financiŽle bijdrage van fl. 5000,00. Met een brief van de belastingdienst te Roermond, afdeling Registratie en Successie, gedateerd 6 mei 1993 werd de stichting aangemerkt als een instelling als bedoeld in artikel 24, lid 4, van de Successiewet 1956, hetgeen betekent dat aan deze instelling legaten en schenkingen kunnen worden gedaan met fiscaal voordeel.

Op aanraden van mevrouw Beerkens werd gekozen voor een permanente samenwerking met het Restauratie Atelier Limburg te Maastricht waar de heer Arnold Truijen leidinggevend was en is aan de opleiding en het restauratiewerk aan beelden. De eerste werkzaamheden van het atelier bestonden uit het voorlopig conserveren van alle beelden.

De inmiddels langdurige samenwerking met het atelier en met de restaurateur verloopt naar volle tevredenheid. Alle beelden in de Kerk staan onder bescherming van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg.

De Kerk is in het bezit van in totaal 90 beelden, waarvan 20 uit de 15e eeuw,19 uit de 16e eeuw, 15 uit de 17e eeuw, 9 uit de 18e eeuw, 23 uit de 19e eeuw en 4 uit de 20e eeuw.
Met deze bijzondere beeldenschat mag de St. Petrus’ Bandenkerk gerekend worden tot een van de rijkste kerken van Nederland, en zelfs tot de top in geheel West Europa.